Archive for the ‘Atlantis’ Category

Atlantican & Nordens Orakel

2007/01/11

Olof Rudbeck (1630-1702) var en märklig man, ett svenskt universalgeni i sann renässansanda, nästan hela sitt liv verksam vid Uppsala universitet. Han skrev även en väldigt märklig bok, Atland eller Manheim, mer känd som Atlantican, publicerad i fyra band (1679-1702). På grund av denna bok kom Rudbeck att kallas Nordens orakel.

Rudbecks AtlanticaOlof Rudbecks vetenskapliga bana började inom anatomin, och hans upptäckt av lymfsystemet endast 22 år gammal gav honom ett namn i hela Europa. År 1660 utsågs han till medicinprofessor i Uppsala, men han föreläste även i en mängd andra ämnen, bl a botanik, arkitektur, astronomi och pyroteknik. Hans betydelse för både staden och universitetet går knappast att överskatta. Han anlade Uppsalas botaniska trädgård, uppförde den anatomiska teatern och var en nyckelperson för universitetets utveckling. Han konstruerade Uppsalas vattensystem, byggde broar, skepp och maskinverkstäder, drev en färjelinje mellan Uppsala och Stockholm och var en erkänt skicklig kartritare som tog upp beställningar från hela landet. Vid sidan av Atlantican arbetade Rudbeck även på det botaniska mastodontverket Campi Elysii (sv. Glysiswald), ett uppslagsverk över alla världens växter, varav tolv band hann färdigställas med över 6200 växter avbildade. Carl von Linné, som studerade under Rudbecks son, hedrade senare sina föregångare med blomman Rudbeckia.

Men, arbetet som kom att överskugga allt annat – arbetet som blev hans livsverk – var forskningen i fornnordisk historia och mytologi. Genom att jämföra egna utgrävningar, isländska sagor och grekisk mytologi så kom han fram till den fantastiska slutsatsen att Skandinavien inte bara bar på en antik historia jämförbar med medelhavsländernas, utan att denna förlorade civilisation i själva verket var alla myters och kulturers ursprung, och att Atlantis skulle ha legat på exakt samma plats som dagens Uppsala.

Hur det hela började
Arbetet med Atlantican inleddes troligen någon gång i slutet av 1660-talet, när kollegan Olof Verelius (professor i ”fäderneslandets antikviteter” och obestridd auktoritet på vikingar, runor och isländska sagor) bad Rudbeck att rita en karta till premiärutgåvan av Hervararsagan, då en av de absolut äldsta och viktigaste länkarna till Sveriges forntid. Nästan genast tyckte sig Rudbeck se tydliga likheter mellan Hervararsagan och den grekiska mytologin. Bl a omnämns kungariket Glysiswal, på isländska Glaesisvellir, där glaes betyder bärnsten och vellir är böljande landskap, vilket alltså skall läsas som De gnistrande slätterna. Detta påminner om de glänsande elyseiska fälten, eller lycksalighetens ö, som i de äldsta antika texterna beskrivs som väldiga fält vid världens ände. I båda myterna beskrivs invånarna som lyckliga, långlivade och utan sjukdomar som ägnade dagarna åt idrott, fest och dans. Glysiswals ärkefiende var jättarna i granlandet Jotunheim, vilket osökt för tankarna till de grekiska gudarnas ständiga kamp mot titanerna. Rudbeck började snart fördjupa sig och skrev ner alla samband han stötte på.

När han visade sina första oredigerade anteckningar för Verelius blev denna mycket imponerad, och han uppmuntrar honom att gå vidare till ännu en auktoritet på området, en riktig veteran, den tyske historikern Johannes Loccenius. Han var inte bara en av de största kännarna av forntidens Skandinavien, utan även expert på de antika klassikerna. När den då 70 år gamle Loccenius fick lästa Rudbecks anteckningar började han gråta glädjetårar och utbrast ”Huru många gånger hafver jag och andra Historici läst de rummen igenom och intet hafva kunnat märkt at dhe tala uthtryckeligen om Sverige”. Alla tre var överens om att Rudbeck var någonting stort på spåren, och med dessa herrars stöd tog forskningen fart på allvar.

Hyperboréerna & Rudbecks föregångare
Detta var dock inga helt nya funderingar, utan snarare slutet på en epok, renässansen, där en av de bärande teserna var att man genom att studera antiken kunde återerövra förlorad kunskap och visdom. Flera tänkare hade redan tidigare sett samband mellan den grekiska mytologin och norden, och placerat de mystiska hyperboreérna (från hyper borea, bortom nordanvinden) till norra Sverige, bl a Adam av Bremen och Albert Krantz. Hyperboréerna var ett folk som i de antika texterna beskrevs som långa och friska, visa och rättfärdiga, och deras religiösa ceremonier hölls utomhus i heliga lundar.

De två viktigaste föregångarna, i vars fotspår Rudbeck vandrade, var Johannes Bureus (1568-1652) och George Stiernhielm (1598-1672), vilka båda ägnat åratal av forskning åt att bevisa hyperboreérnas koppling till Sverige. Ingen av dem han dock färdigställa sina arbeten före sin död, men de lämnade efter sig utförliga manuskript och anteckningar. Man vet med säkerhet att Stiernhielms manuskript hamnade hos kollegan Verelius, som ofta hänvisade till dessa i sin egen forskning om isländska sagor, och med all sannolikhet hade de även tillgång till Bureus opublicerade anteckningar. (Stiernhielms ofärdiga manuskript publicerades postumt 1685 under titeln Avhandling om hyperboreérna.)

Rudbecks lösning på den hyperboréiska gåtan var att namnets innebörd på grekiska bara var en ljudhärmande efterkonstruktion, och att hyperboré i själva verket var den grekiska stavningen av det svenska ordet yfwerborne, ett svårtolkat ord som bl a levde kvar i gamla visor och på en runsten utanför Uppsala. Om man bortser från att F har blivit P (vilket är ett känt fenomen i överföringen av ord mellan språken, som i Fader och Pater) så är det exakt samma ord. Denna insikt uppenbarade sig för Rudbeck när han i en av de äldsta existerande handskrifterna av Snorre Sturlassons Edda stötte på en beskrivning av Bore, som påminde om hyperboreérna. Bore var enligt mytologin den första guden på jorden, far till Bur som i sin tur var far till Oden. Denne Bore beskrevs även som förfader till många av de mäktigaste asagudarna, och det var hans barn som skapade de första människorna och byggde Asgård. Rudbeck påpekade även att minnet av Bore fortfarande levde kvar i många namn på orter och platser runt om i Sverige.

I samband med detta för Rudbeck även fram likheten mellan det grekiska alfabetet och runraden. Argumentet går kortfattat ut på att den etablerade teorin, att det grekiska alfabetet uppstod ur feniciernas, faller på att det senare bestod av 22 bokstäver när det ursprungliga grekiska bara innehöll 16. De 8 sista tillkom först senare, och av de första 16 var det ett flertal som inte återfanns hos fenicierna alls. Då var likheterna mycket större mellan det grekiska alfabetet och runorna, även dessa enligt Rudbeck ursprungligen 16 stycken, varav 13 direkt motsvarar varandra och resten kan förklaras genom att jämföra stavning av synonyma ord, där F som sagt har blivit P, som i Fan och Pan, och H har blivit K, som i Hjärta och Kardia osv. Som ytterligare bevis för att runorna inte bara motsvarar de grekiska bokstäverna, utan faktiskt föregår dem och utgör världens äldsta skriftspråk anför Rudbeck sina häpnadsväckande resultaten från fältet, och sin nya teknik för mätning av åldern på fornlämningar.

Grekiska, latin & runor

Rudbecks metod & fallet från guldåldern
Om Stiernhielm var poet, och Bureus mystiker, så var Rudbeck en mer renodlad vetenskapsman. Han förstod vikten av förstahandsinformation, att själv utforska intressanta platser, gravar och runstenar. Han hade insett att sekundärkällor var opålitliga, att tidigare historiker kunde ha misstagit sig, så han uppfann en metod för att datera föremål begravda i marken genom att analysera djup och omkringliggande jordlager. Han bifogade utförliga instruktioner i Atlantican till andra forskare som ev. ville använda sig av tekniken (om allt ifrån olika jordsorter till ideala väderförhållanden) och lade därmed grunden för den stratigrafiska metod arkeologer använder än idag.

Resultatet av mätningarna var att den svenska historien gick tillbaks till ca 2300 f.Kr., vilket var helt enastående utifrån den tidens världsbild. För det första, så slog dessa resultat de allra tidigaste datumen i den då etablerade kronologin över forntiden (den första olympiaden, det Trojanska kriget mm.) med hela 1000-1500 år. För det andra, så låg denna tid bara hundra år efter syndafloden, vanligen beräknad till ca 2400 f.Kr. Den europeiska forskarkåren var överens om att inga äldre fynd kunde göras, så även Rudbeck, då alla spår var bortspolade och jorden befolkats på nytt. Med tanke på hur nära detta den svenska civilisationen låg i tiden, och det gigantiska glappet till Medelhavets högkulturer, så framstod den enda rimliga förklaringen som att återbefolkningen av jorden faktiskt börjat i Norden och sakta spridit sig söderut.

Förutom spår i naturen och arkeologiska fynd sökte Rudbeck även kulturella spår, som uråldriga namn på platser, sagor och sånger, och lokala legender som gått i arv i generationer osv. På sina resor sökte han upp och talade med de äldsta människorna på de mest isolerade platserna han kunde hitta. De högre samhällsskikten, de stora städerna, gränsområden och kustregioner var alla miljöer allt för utsatta för yttre påverkan, kulturell blandning och modets nycker, men hos bönder i små isolerade byar i inlandet kunde traditioner leva kvar oförändrade i århundraden, och spår av forntiden fanns bevarade i deras vardag. Rudbeck fick bl a lära sig runstavens hemligheter av tillmötesgående bönder. Runstaven var en forntida kalender, enligt Rudbeck så avancerad att den vittnade om en kunskap om himlakropparnas rörelser som vida överträffade den tidens mest avancerade astronomiska upptäckter, alltså ett tydligt exempel på övervintrad visdom från en förlorad guldålder.

Dessa fynd på fältet användes för att underbygga det huvudsakliga innehållet i Atlantican, jämförelser utifrån mytologiska och (med åren i allt högre utsträckning) etymologiska samband. Rudbecks syn på myter och gudasagor var att dessa uttryckte ett kollektivt eller kulturellt minne av verkliga historiska händelser. Inte att gudarna bokstavligen gick på jorden, men att viktiga hjältar, kungar och händelser gjort ett så starkt intryck att de levt vidare i sagorna, eller att de kanske redan i sin samtid hyllades som gudomliga, som t ex faraonerna i Egypten som tillskrevs makten över solens gång och Nilens översvämningscykler.

Att det inte finns några skriftliga källor bevarade från denna fornnordiska civilisation var helt naturligt, för folk som upplever en guldålder är inte benägna att skriva sin egen historia. Historieskrivning förutsätter svåra tider, krig, svält och katastrofer. Istället har minnet av denna högkultur nedtecknats i omkringliggande och efterkommande civilisationer. Myten om Atlantis, ön som sjönk i havet, skall ses ur detta perspektiv, som ett minne av den ursprungliga nordiska civilisationens förfall, inte som en fysiskt ö som bokstavligen sjönk i havet.

Argonauter, Hades & Kimmerer
Hyperboréerna var långt ifrån den enda länken mellan grekisk mytologi och norden. En av de första sagorna som Rudbeck verkligen satte tänderna i var Jasons, Orfeus och de övriga argonauternas jakt på det gyllene skinnet. Med en mängd uträkningar utifrån restider och kursangivelser i olika antika versioner av berättelsen (främst Argonautica Orphica, som angås äldst och diktad av Orfeus själv) hävdade Rudbeck att de troligen tagit sig från Svarta havet till Sverige via de ryska floderna, samma väg vikingarna långt senare skulle använda åt andra hållet. Han lät t.o.m. bygga båtar som släpades över land för att pröva om det var möjligt att ta sig förbi de ställen där båtarna behövde bäras och ändå komma fram till Östersjön på angiven tid. Andra spår som tydde på att det var Sverige de kommit till var namnen på de platser Argo passerade, Luelo (Luleå), Pacto (Piteå) och Casby (Kassaby eller möjligen Kasby), svenska städer som tydligen blomstrat redan under den tidigaste antiken. Som svar på att Argonauternas resa skulle vara ren fiktion skrev Rudbeck följande i Atlantican:

Ty således vill jag heller tro på denna harponistens drömmar än den stora mathematicum Ptolemeum som med hela sin matematiska konst intet har kunnat finna Sveriges berg, landskap, mörker och Ishaven igen, icke heller dess längd, utan gjort det allenast till en liten ö, 30 mil lång. […] Jag vill således behålla heller de sanna drömmare än de osanna skrivare.

En annan del av den grekiska mytologin som enligt Rudbeck beskrev faktiska resor till Skandinavien var berättelserna om Hades, som av Homeros beskrivs som ett isigt och kallt land nära världens ände i norr, där ”kimmerernas folk” bor och dit Helios blick aldrig vänds, ”varken när han går upp på den stjärnöversållade himlen eller från himlens valv ånyo sjunker”. En träffande beskrivning av den permanenta vinternatten norr om Polcirkeln. Kimmi eller Kimmerii härleder Rudbeck från ett fornnordiskt ord för mörker som återfinns i en mängd namn på platser i norr, som Kimme-Lappmarck, Kimmernäs, Kemi älv, Kimi stad och Kimi träsk. Den blinda siaren Teiresias som Odysseus sökte upp var i själva verket en samisk shaman, och samma person som gett upphov till Tyr i Eddan. Kerberos motsvaras av Harm, hunden som vaktade Hel, och Karon härledde Rudbeck från baron, en samisk begravningsplats, och barin som betydde båt (vilket även kan härledas från det egyptiska ordet för båt).

Atlantis & Atlantican
Den antika historien om Atlantis grundar sig egentligen helt på Platon. Han beskriver en förlorad civilisation någonstans bortom Herkules stoder, som först steg till otroliga höjder för att sedan våldsamt gå under och sjunka i gyttja och dy. Rudbeck lägger fram en mängd argument för varför detta skulle gälla Sverige och Uppsala, allt ifrån mer diffusa, som att Platon kallar landet den vackraste slätt på jorden och att området kring Uppsala var känt för sin bördighet, till väldigt exakta mätningar utifrån Platons geografiska angivelser för floder, berg, byggnader och Atlantis storlek. Hur viktiga fältstudierna var för Rudbeck framgår av följande passage ur ett brev till De la Gardie (från 1677) angående den samtida kritiken mot Rudbecks arkeologiska resultat i Uppsala:

Alt dätt iagh i mit wärk wil bwisa utaff wåras och Eddas älsta Skalder och de aldraelste Grækers, Latiners, Ægyptiers, Chalders och Arabers skriffter, både om detta tempels storlek, murning, art aff pelare, dess situation ifrån Melaren, de 3 brunnarne, kärret, högarna, Rennarbanet etc. och där aff föliande alla Gudars och Konungars utgångh aff Swerige medh hela Cronologien, hon faller och är inthet wärdh att läsas, mycket mindre tryckias, om dätt inthet får wara sant, som än idagh står för allas ögon.

Platon talade om heliga backar, otillgängliga berg som omgav riket, och om ett gyllene tempel omgivet av en mur av guld i närheten av heliga lundar och källor där det var sjätte år hölls återkommande kultfester, där alla områden som ingick i förbundsstaten Atlantis var representerade och man beslutade om lagar och offrade oxar till gudarna. Rudbeck påvisar motsvarigheter i Uppsala högar, Skanderna som omger Sverige, och hednatemplet över vilket Uppsala gamla kyrka var uppfört, som på 1000-talet beskrevs av Adam av Bremen som omgivet av en kedja av guld, och med ett tak av guld, där det var nionde år hölls en gemensam fest med deltagande folk från alla sveonernas landskap. Kungar och folkstammar, alla och envar sände sina gåvor till Uppsala”, och i Snorre Sturlassons Heimskringla nämns att man i Svitjod födde upp tjurar för att offra till Oden. Platon nämner en kapplöpningsbana, och Rudbeck gräver fram den gamla rännarbanan som visar sig ha exakt de mått Platon anger. Platon daterar Atlantis fall av till ca 9400 f.Kr, och Rudbeck påpekar att det inte finns någonting som tyder på att den tidens astronomer utgick från solår, utan att Platon troligen menade månader, vilket skulle betyda 1350 f.Kr, 1000 år efter att Sverige först skulle ha befolkats. Platon lär ha kallat Atlantis en ö, men Rudbeck påpekar att i originaltexten används ordet nesos vilket även kan betyda halvö (som i Peloponnesos).

Atlantis första kung hette Atlas. Atlas påminner starkt om den fornnordiske kungen Atle (som bl a omskrivs i Atla-kvida och Atla-mal). Atle härskade även han över en blomstrande civilisation, men föll likt Atlas offer för sin egen girighet och kungariket gick under. Det försvann likt Atlantis för alltid, bortsvept av dånande lågor. Även här underbygger Rudbeck sin argumentation med namn på platser som fortfarande lever kvar, Adelsö, Atlesjö, Alby och Atlefjäll, och, viktigast av allt, Atland ska vara ett forntida namn för Sverige, därav namnet på boken, Atland eller Manheim.

Platon använde Atlantis som ett varnande exempel för sin tids Atenare, för att belysa hur högmod går före fall, och att även den mäktigaste och mest perfekta civilisation kan drabbas av gudarnas vrede om den väljer jakten på rikedom, expansion och världslig makt framför de klassiska dygderna, en process som inleds med att invånarna gradvis låter den gudomliga naturen inom sig slockna och dö. Atlantis gick under, Rom gick under och Sveriges relativt nyvunna stormaktsställning hade redan börjat vackla. En av de populära teorierna i det protestantiska Europa var att Gustav II Adolf – Lejonet från Norden – var guds redskap i Roms andra fall, där påvedömet och katolska kyrkan straffades för högmod och dekadens, en historisk repris av den gotiske kung Alariks plundring av Rom 410. Nu, knappt 40 år senare, började samma öde hota Sverige, med inkompetent styre, ständiga krig, utarmning av landet och ett svältande folk trots att den svenska kronan aldrig varit mäktigare. För Rudbeck var Atlantis både ett varnande exempel och en praktisk vägledning för hur den stundande katastrofen kunde undvikas. Istället för dekadensens girighet, makthunger och självgodhet, förfallets kännetecken, så var det dags att återupprätta de dygder som kännetecknade hyperboréernas högkultur och Platons atlantider – sanning, värdighet, heder och godhet.

Hermes från Norden
De äldsta grekiska gudarna beskrivs i de antika texterna som barn till titaner, ofta specificerat till Okeanos och Tetys. I Iliaden säger t ex Hera att ”Jag vill bege mig långt bort till jordens yttersta gränser. Där bor Tetys, vår mor, och Okeanos, gudarnas upphov…”, och enligt poeten Hesiodos är dessa titaners hem dolt ”i det dimmiga mörkret […] aldrig belyser Helios dem när han stiger på himlen…”, och enligt historikern Diodorus var Tetys ingeting mindre än en drottning av Atlantis. Rudbeck ansåg sig även ha funnit deras hem i Tethis fiord, Tysfjorden i norra Norge.

Vidare var de antika källorna överens om att hyperboréernas främsta gud var Apollon, och de flesta ansåg att han hade utvandrat till Grekland från hyperboréernas land, och att hans mor Leto var Hyperboré och dotter till en titan (Tetys bror). Enligt Rudbeck var Apollon synonym med Balder. Båda beskrevs som den mest vältaliga, vackra, rättrådiga, kloka och barmhärtiga av gudar, och båda var siare och älskade av alla. Apollons far Zeus, den starkaste, mäktigaste och mest skrytsamma av gudar motsvarade asarnas Tor. Båda var våldsamma, krigiska och relativt enkelspåriga åskgudar, tillika upprätthållare av universums ordning och skipare av gudomlig rättvisa. Den svårmodige Oden, som hämtade sina stupade till Valhall, dödens sal, motsvaras av grekernas Hades, vars rike Rudbeck redan placerat i Norden.

Rudbecks merkuriusstavDen mest betydelsefulla asaguden för Rudbeck och Atlantican var dock Heimdall, den gudomliga budbäraren, vägvisaren och tolken, tillika förmedlaren av initiatorisk kunskap, som motsvaras av grekernas Hermes, romarnas Merkurius (merkesmannen) och abrahamiternas Enok eller Idris. Etymologiskt härledde Rudbeck Heimdall från heimtaler, vilket betyder hemlig talare. Enligt den klassiska mytologin var det Hermes som gav skriftspråket till människan, och Merkuriusstaven (caduceus) med två omslingrade ormar var enligt Rudbeck en nyckel som förmedlade runskriftens mysterier, en hermetisk symbol i Bureus anda utifrån vars former alla tecken i det ursprungliga alfabetet kunde konstrueras. Ordet runa betyder hemlighet, och staven skulle förstås som ett praktiskt verktyg för att bevara och bära traditionen vidare, och för att förmedla den ursprungliga hyperboréiska visdomen till Medelhavets kulturer.

[Huvudsaklig källa: Drömmen om Atlantis av David King, Fahrenheit 2005]